သင့္ယာဥ္အတြက္DRVRကိုေရြးခ်ယ္ပါ

မိမိယာဥ္၏တည္ေနရာသိရွိရန္DRVR ၏ GPS စနစ္အားအသံုးျပဴျခင္းျဖင့္ေငြပိုကုန္က်မႈအားေလ်ာ့ခ်လိုက္ပါ

  • တည္ေနရာသတ္မွတ္ျခင္း

  • တိက်ေသာေနရာႏွင့္အခ်ိန္

  • သြားလိုသည့္လမ္း
    ေၾကာင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္

ေအာင္ျမင္ပါသည္ ✓
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွားယ ြင္းေနပါသလား ထပ္မံၾကိဳးစားပါ