ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားအတြက္

GPS ႏွင့္ ယာဥ္ထိခိုက္မွုသတိေပးျခင္း ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားသည္ သင္ႏွင့္သင္၏ ယာဥ္အား စိတ္ေအးခ်မ္းသာမွုရွိ ေစရန္ႏွင့္ ထာ၀ရလံုျခံဳမွုေပးစြမ္းနိုင္ရန္စစ္မွန္ေသာေစတနာတို့ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

  • GPS-tracking နည္းပညာျဖင့္ ယာဥ္ခိုးမွုအႏၲၲရာယ္မွ ကာကြယ္နိုင္ျခင္း

  • ယာဥ္တိုက္မႈႏွင့္ပက္သက္၍စူးစမ္းရွာေဖ ြျခင္း

ေအာင္ျမင္ပါသည္ ✓
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွားယ ြင္းေနပါသလား ထပ္မံၾကိဳးစားပါ